Satış Sözleşmesi

 • Satış Sözleşmesi
  1. Sözleşmenin Onaylanması 
  Banvitburada.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve banvitburada.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onaylaması ile birlikte üye sıfatına haiz olacağını ve bu andan itibaren ürün aldığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren banvitburada.com sözleşmesinin tüm hükümleri ile kayıtsız, şartsız bağlı olacağını kabul, beyan ve sözleşme şartlarına uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. 

  2. Hizmetlerin Tanımı 
  Banvit A.Ş. ye ait Banvitburada.com sözleşmesini onaylayan üyelerine Banvitburada.com adresli internet sitesi üzerinden ortamından Banvit mamülleri ve tamamen kendi tasarrufu ile belirleyeceği tedarikçi firmalarının mallarını sipariş verme imkanını sunar. 

  3. Banvitburada.com üyelik sistemi 
  o Banvitburada.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur. 
  o 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez. 
  o 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. banvitburada.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 
  o banvitburada.com kullanıcıyı sadece belirlemiş ve Dağıtıma açmış olduğu kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Banvit A.Ş' nin resmi olarak dağıtıma başlamadığı bölgeler ile de, İl ve, ilçelerde ve/veya dağıtıma başlanıp fakat bunun ilan edilmediği bölgelerde mamül teslimatı, ve promosyon gönderme ve kullandırma hakkı BANVİT A.Ş' ye aittir.
  o banvitburada.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz ? telefon numarası, kuryelerle siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz. ? Telefon numarası, kuryelerle siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - 
  o Kullanıcının banvitburada.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem banvitburada.com' a 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır. 

  4. Üye'nin yükümlülükleri 
  Üye banvitburada.com servislerinden yararlandığı sırada, 
  o Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 
  o banvitburada.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Banvit A.Ş. ve banvitburada.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 
  o banvitburada.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, banvitburada.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve banvitburada.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 
  o banvitburada.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple banvitburada.com'un sorumlu olmayacağını, 
  o Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan banvitburada.com'un sorumlu olmayacağını, 
  o banvitburada.com' da sunulan hizmetlere banvitburada.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda banvitburada.com un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, 
  o Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü banvitburada.com'un sorumlu olmayacağını, 
  o Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 
  o Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 
  o Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 
  o Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 
  o Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, 
  o Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, 
  o Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 
  o banvitburada.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı banvitburada.com'dan tazminat talep etmemeyi, 
  o banvitburada.com' dan izin almadan banvitburada.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 
  o banvitburada.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, 
  o Kurallara aykırı davrandığı takdirde banvitburada.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 
  o banvitburada.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, 
  o Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, 
  o Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 
  o Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 
  o Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha onceden kendilerine bildirilmis olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, 
  o Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, banvitburada.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. 

  5. banvitburada.com'a verilen yetkiler 
 • o banvitburada.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 
 • o Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı banvitburada.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

  o Kullanıcı adı ve şifresi banvitburada.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

  o banvitburada.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan gerekli gördüğü hallerde müşterilerine yeni bir şifre tahsis etmeye sahip olmalarını veya müşterilerinin sisteme girişlerini süresiz olarak engellemek konusunda tam ve sınırsız yetki sahibidir. ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir. 

  o banvitburada.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 

  o banvitburada.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı banvitburada.com sorumlu tutulmayacaktır. 

  o banvitburada.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

  o banvitburada.com'un satış taahhütü oları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların mamüllerinin o anki gerçek mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle banvitburada.com ürünlerin stokta bulunduğuna ilişkin bir bilgi olarak kabul edilemeyeceği gibi banvitburada.com site üzerindeki bu rakamlar bakımından hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. 

  o banvitburada.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde banvitburada.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, banvitburada.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Edemez.

  o banvitburada.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü hakkı saklıdır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde banvitburada.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. 

  o Üye, sipariş ettiği ürünün doğası gereği internet üzerinden gramajının tam olarak ölçülmesinin mümkün olmaması dolayısıyla, internet sitesinde kendisine gösterilen satış fiyatı ile kendisine teslim edilen ürünün gramaj ölçümü yapıldıktan sonraki bedeli arasında farklılıklar olabileceğini, bu konuda banvitburada.com tarafından işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle bilgilendirildiğini, teslim edilen ürünün 6502 sayılı Kanun kapsamında ayıplı ürün olmadığını, banvitburada.com sitesi üzerinden kendisine gösterilen tahmini bedelin 6563 sayılı Kanun’un 4(a) maddesinin ev Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik’in 5(c) şartlarını sağladığını, bu tür bir farklılık nedeniyle banvitburada.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve banvitburada.com’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

  o Üye, internet sitesine üye olurken veya siparişi verirken banvitburada.com’a bildirdiği elektronik posta adresinin veya cep telefonu numarasının yanlış, sahte, eksik olması, bildirdiği elektronik posta adresinin veya telefon numarasının herhangi bir nedenle çalışmaması veya bu mecralardan siparişi ile ilgili olarak banvitburada.com tarafından yapılan bildirimleri takip etmemesi veya geç takip etmesi nedeniyle ürünü teslim alamaması veya geç teslim alması nedeniyle zarara uğradığından bahisle banvitburada.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve elektronik posta adresinin veya cep telefonu numarasının doğru, güncel veya çalışıyor olup olmadığını kontrol yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye olunarak veya üye olunmadan verilen siparişlerde siparişin değiştirilmek istenmesi halinde siparişi veren, banvitburada.com’a bildirdiği elektronik posta adresine veya cep telefonu numarasına banvitburadacom’un teyid mesajı göndereceğini, bu teyid mesajına vereceği yanıt üzerine siparişin değiştirilebileceğini, siparişi verirken bildirdiği elektronik posta adresinin veya cep telefonu numarasının doğru, güncel veya çalışmamasından dolayı banvitburada.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, sipariş edilen veya siparişi değiştirilen ürün artık sevkiyata çıktığı andan itibaren ise siparişin değiştirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  o banvitburada.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden banvitburada.com'un sorumlu olmadığını kabul eder. 

  o banvitburada.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişikliklerin takibi müşterinin yükümlülüğü olup, banvitubrada.com' un kullanılması sırasında doğabilecek sorunlarda söz konusu değişiklikleri bakımından banvitburada.com' un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  o banvitburada.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. banvitburada.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir

  6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması: 
  Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu koşula uymayan müşteriye karşı banvitburada.com' un her türlü talep ve tazminat hakkı saklıdır. 

  7. Vergilendirme: 
  Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler banvitburada.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 

  8. Ürün Teslimatı: 
  Banvit veya Banvitburada.com tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu mamüller kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Gönderilen siparişler, sipariş veren ile alıcının farklı şahıslar olduğu hallerde, kendisinin olmaması durumunda ise , yine sadece siparişi verenin açık olarak kimlik bilgilerini (ad, soyad) belirttiği şahsa ve kapıda ödeme ile ödemesi alınmak kaydıyla başkasına teslim edilebilir teslimat yapılabilecektir. 
  Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır. 

  9. Ücretin İadesi: 
  Ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır: 
  o Siparişin banvitburada.com'a iletilmediği, siparişin banvitburada.com'a iletilmiş olup da Banvit A.Ş. tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Banvit A.Ş. tarafından iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda; ile; 
  o Sipariş verilen ürünlerin banvitburada.com da bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda; 
  o Kullanıcının adresinin Banvit A.Ş. ve banvitburada.com gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda; 
  o Banvitburada.com'a sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda; 
  o Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ücret iadesi taleplerinde Banvit A.Ş. yetkililerinin iptal onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; 
  o Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Banvit A.Ş. yetkililerinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda. 
  Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Banvit A.Ş.nin bünyesinde bulundurduğu banvitburada.com yetkilileri tarafından yapılmaktadır. Banvit A.Ş. ve Banvitburada.com, kuryeler tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 

  10. Banvitburada.com kayıtlarının geçerliliği 
  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Banvit A.Ş. ve banvitburada.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten banvitburada.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  11. Uygulanacak Hükümler 
  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. 

  12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bandırma Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

  13. Yürürlük 
  Kullanıcının kayıt formunu doldurarak üyelik onayını alması ile birlikte, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 

  14. Fesih 
  Banvit A.Ş. ve banvitburada.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir